ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


တရားမ၀င္ခိုး၀င္ရာမွ…
February 11, 2007, 4:47 am
Filed under: News And Activities

ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ စင္ကာပူကို တရားမ၀င္ခိုး၀င္ခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီးမိသြားတဲ့ ပံုေတြကို သူတို႕၀င္လာတဲ့ ကားေတြနဲ႕တကြ စင္ကာပူအိုင္စီေအရံုးေရွ႕မွာ အကုန္ေရးထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒါေတြကိုဖတ္ျပီး အျပစ္တင္ခ်င္တင္မယ္။ လင္းေတာ့ အျပစ္မတင္ပါဘူး။ သူတို႕ကိုပဲ သနားမိတယ္။ အဆင္မေျပလို႕ ရသလို အဆင္ေျပေအာင္ တိုး၀င္လာၾကရင္း ျပစ္ဒဏ္ပဲ က်ခံသြားရသူေတြပါ။

Advertisements

3 Comments so far
Leave a comment

vif;nDra& toHk;ruswJYae&mrSm tusdK;r&Sdb0qHk;oGm;rJY twlwl ‘DvdkpGefYpm;wm tm;ay;oifYygw,faemY [kwfw,f [kwf

Comment by Anonymous

လင္းညီမေရ အက်ိဳးမရွိတဲ႔ေနရာမွာ ဘ၀ကို အေသမခံဘဲ ဒီလို ထြက္ေပါက္ရွာသူေတြအတြက္ ငါတို႔ အားေပးသင္႔တာေပါ႔ ညိမရယ္ ေနာ္

Comment by Anonymous

ဟုတ္ပါတယ္အကို … ဘ၀အတြက္ စြန္႕စားေနရတဲ့ သူတို႕ကုိ အသိမွတ္ျပဳရင္း ကုိယ္ခ်င္းစာသင့္ပါတယ္

Comment by LIN LET KYAL SIN
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: