ကၽြန္မ၏ခံစားမႈမ်ား သီကံုးရာ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ


"ကန္႔ကြက္သူူ မ၀င္ရ" ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း
May 3, 2008, 2:19 am
Filed under: Articles, News And Activities

စကၤာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမွ ဆႏၵမဲေပးရမည့္ရက္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ သက္တမ္းတိုးေပးလိုက္ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္သက္တမ္းတိုးရာတြင္ နံနက္(၉)နာရီမွ ေနလည္(၁)နာရီအထိ ေန႔တစ္ဝက္သာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအၾကိမ္သက္တမ္းကို “ေမလ(၃)ရက္ေန႔မွ(၉)ရက္ေန႔အထိ” တိုးျမွင့္လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာသံရံုးအ၀င္ေပါက္ တံခါးနံရံတြင္ ကပ္ထားခဲ့ပါသည္။ သံရံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ၄င္းရက္မ်ားတြင္ ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာကိုလည္း သံတံခါးဝတြင္ပူးတြဲ ကပ္ထားပါသည္။


ျမန္မာသံရံုးမွ ဖိတ္ၾကားစာရရွိထားသူမ်ားကို ဧၿပီ ၂၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ျပဳထားခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵမဲေပးသည့္ရက္တိုင္းတြင္ ျမန္မာသံရံုးမွ မလုိအပ္သည့္အေထာက္အထားမ်ားကို ေတာင္းခံျခင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သံရံုးဝန္ထမ္းမ်ားကို္ယ္တိုင္ ဥပေဒအရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား အေပၚတြင္ တရားဥပေဒမဲ့ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။


ဧၿပီ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ မဲေပးရမည့္ရက္ကို “အထက္ညြန္ၾကားခ်က္အရ” ဟုဆိုကာ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးခဲ့ပါသည္။ ေမလ(၂)ရက္ေန႔ထိတိုင္ သံုးရက္သက္တမ္းတိုးခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္မဲေပးခြင့္ရခဲ့သူမ်ားမွာ လူနည္းစုသာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သံရံုးမွ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အခြန္ထမ္းေဆာင္ထားျခင္း ရွိမရွိကိုသာ အဓိကေတာင္းခံကာ ဆႏၵမဲေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ မဲဆႏၵေပးလိုသူမ်ားမွ ျမန္မာသံရံုးေရွ႔သို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါေသာ္လည္း သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုသာ ခံစားခဲ့ရပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အခိုင္အလံု သက္ေသျပႏိုင္ပါေသာ္ျငားလည္း မဲဆႏၵေပးလိုသူမ်ား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ၾကာေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသူလူငယ္မ်ားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ ၁⁄၂၀၀၈ ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာသံရံုး၏လုပ္ရပ္မွာ လြဲမွားေနေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ လစ္လွ်ဴရႈခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ျပဌာန္းထားသာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၀၈)” အခန္း(၅) မဲစာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္းေခါင္းစဥ္ အပိုဒ္ ၁၁။ အပိုဒ္ငယ္ (က) တြင္ ေဖၚျပထားေသာ-
(က) ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည္ၿပီး ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူတိုင္းသည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။ ယင္းဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူတုိင္း မဲစာရင္း တင္သြင္းရမည္။
ဟုေဖၚျပထားခဲ့ပါသည္။


မည္သို႔ပင္ ၁⁄၂၀၀၈ ဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွ မဲဆႏၵေပးရန္လာေရာက္သူမ်ားကို အခြန္ေျပစာႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ထားျခင္း ရွိမရွိကိုသာအဓိက စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒ အမွတ္ (၁/၂၀၀၈) အခန္း(၄) အပိုဒ္္ ၆၊ အပိုဒ္ငယ္ (ဇ) ႏိုင္ငံျခားရွိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖၚျပထားေသာ-
(ခ) ႏိုင္ငံျခားရွိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲ လက္မွတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးအႀကီးအမွဴး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး အႀကီးအမွဴးထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္း။ ဟု ေဖၚျပခဲ့ေသာ္လည္း သံရံုးမွ ဖိတ္စာရရွိသူမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး စကၤာပူရွိျမန္မာ အမ်ားစုမွာ မဲေပးခြင့္မရရွိဟု သတင္းရရွိပါသည္။ ၄င္းမဲေပးခြင့္မရသူမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခုတည္းမွ ထုတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာသံရံုးဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္ႏွွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵမဲေပးပြဲမွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္းကို စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္ဦးမွ “သံရံုးမွလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဟာ တရားဥပေဒနည္းလမ္းတက်လုပ္တာမဟုတ္ဘူး မဲရံုမွဴး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔မကိုက္ညီဘူး စတာေတြဟာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ထားရွိျခင္း မဟုတ္ဘူး ဒါေၾကာင့္ မေက်နပ္ဘူး” ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ အင္ဂ်င္္နီယာတစ္ဦးမွလည္း “အခုက်င္းပခဲ့ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲမွာျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကိုၾကည့္ရင္ အတုအေယာင္ သက္သက္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနတယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မဲေပးႏိုင္တဲ့သူေတြကို မဲေပးႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးမထားဘူး တကယ္မဲလာေပးတဲ့သူေတြရဲ႕ ၂၀% ေလာက္သာ မဲေပးခြင့္ရရွိခဲ့တယ္ ဒီသက္ေသေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ထားရမယ္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ေမလ (၁၀) ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆႏၵခံယူပြဲကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳၿပီး အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီသက္ေသအေထာက္အထားေတြကို ထုတ္ျပသင့္တယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

မဲေပးခြင့္ရွိသူစာရင္းျပဳစုခဲ့ပံု မဲရံုတည္ေဆာက္ပံုနဲ႔ မဲေပးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးမွာ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္သည္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵမဲေပးလာသူမ်ားသည္ ယခင္ရက္မ်ားတြင္ NO တံဆိပ္ပါအက်က်ၤီ၊ဦးထုပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကၿပီး ေမလ(၁) ရက္ေန႔တြင္မူ ထီးမ်ား ယပ္ေတာင္မ်ားေပၚတြင္ ၾကက္ေျခခတ္ပံုစံႏွင့္ NO တံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္ထားကာ မိမိတို႔ဆႏၵမ်ားကို လူျမင္ကြင္းတြင္ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


စကၤာပူႏိုင္ငံထုတ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ျမန္မာသံရံုး၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားနည္းေၾကာင္း ေထာက္ျပေရးသားမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ၂၅ ရက္ေမလမွစတင္၍ ယေန႔ထိတိုင္ မဲေပးခြင့္မရရွိေသးသူ အမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ကာသတင္းမီဒီယာမ်ားေရွ႔တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမွ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားတရားမွ်တမႈရွိမရွိကို သံရံုးဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္းသိရွိႏိုင္ပါသည္။ေဂ်မိုး ဧၿပီ ၂ ရက္ ၂၀၀၈။

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: